Translate this page with AI

Select a language in the dropdown to translate our website with AI. Keep in mind that the AI translation skips brand names, may lack context, the full meaning may be lost, or words may be inaccurately translated. But its pretty cool right?

Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam
KvK: 33102127
BTW: NL001668341B01

Tel: +31 (0)20 5731111
Mail: info@fcbamsterdam.nl

Privacy Statement

INLEIDING

De inhoud van de FCB Amsterdam website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan FCB Amsterdam op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. FCB Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten op de inhoud van de FCB Amsterdam website komen toe aan FCB Amsterdam. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCB Amsterdam.

 

Privacy Policy

INLEIDING

FCB is een reclamebureau dat onderdeel is van de Interpublic Group of Companies met haar hoofdkantoor in New York. Wij respecteren de privacy van onze relaties en bezoekers van de website en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

FCB Amsterdam verwerkt uw aangeleverde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Gegevens die nodig zijn voor uitstaande vacatures en uw sollicatie hierop;

– Gegevens die nodig zijn voor het verzenden van onze nieuwsbrief;

– Gegevens die nodig zijn voor een analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Gegevens die nodig zijn als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

SOLLICITATIE

Om te kunnen solliciteren op een openstaande vacature kunt u ons per email of telefonisch contacteren. We maken een dossier aan om aangeleverde gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres en CV op te slaan voor gebruik tijdens de sollicitatieperiode. De gegevens worden binnen 1 jaar na sluiting van de solliciatie periode verwijderd.

 

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een e-nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Als relatie van FCB Amsterdam krijgt u de nieuwsbrief automatisch per email toegezonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij maken gebruik van Mailchimp om de nieuwsbrief te versturen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van de naam en het emailadres, overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het databestand met daarin de naam en het emailadres zal door Mailchimp verwijderd worden zodra deze voor de uitvoering van haar taken niet meer noodzakelijk is.

 

Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

FCB Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht en of er conversies worden gerealiseerd.

Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van uw cookie informatie:

http://www.google.com/policies/privacy/ads

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fcbamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

FCB Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FCB Amsterdam) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

FCB Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals hierboven beschreven.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

FCB Amsterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FCB Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FCB Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.amsterdam@fcb.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FCB Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

FCB Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fcbamsterdam.nl .